Wednesday, 24 October 2018

Kia ora

Please use this blog to practise waiata at home.
Learn the lyrics
Learn the actions

Beginning Karakia 

Tika Tonu Lyrics


Tika Tonu actionsTe Ahu a Turanga Lyrics

Te Ahu a Turanga ActionsHe Honore


Tihei Mauri Ora